Panther - instrukcja


Artykuł ten chciałbym zadedykować koledze Mateoos'owi...

W obronie własnej
      Podczas moich kontaktów swapperskich zauważyłem, że niekwestionowany standard jakim był edytor tekstu Panther został przełamany przez napisany ręką Elektrona edytor EED.

      Odnoszę wrażenie, że współpracę z tym drugim preferują osoby nie posiadające w swojej konfiguracji drukarki, osoby bardzo mało operujące na tekstach i do trzeciej kategorii mogę chyba śmiało zaliczyć osoby, które nie potrafią się posługiwać edytorem Panther. Nie jest moim zamiarem obrażanie kogokolwiek. Ponieważ doszedłem do wniosku, że bardzo wiele osób weszło w posiadanie edytora Panther drogą " wymiany " programów, dlatego jego dokładna instrukcja obsługi może być mało znana.

      W sytuacji kiedy to nie ma się zielonego pojęcia o możliwościach Panther'a a dodatkowo nie ma potrzeby (brak drukarki) wykonywania wydruków redagowanych tekstów można pokusić się o twierdzenie iż EED jest edytorem lepszym....

      Pisząc ten tekst nie chciałbym w żaden sposób " podpaść " samemu Elektronowi (autor programu EED) i dlatego stwierdzam tu " publicznie ", że edytor EED nie jest edytorem złym. Lecz jak sam autor wspomina, podstawowym zadaniem tego edytora jest redagowanie tekstów przeznaczonych do opublikowania w Energy Zin. W skład pakietu wchodzi sam edytor nagrany w pliku EED.COM oraz krótka instrukcja jego użytkowania nagrana w pliku tekstowym EED.DOC.

      Natomiast w skład pakietu edytora Panther wchodzi wielofunkcyjny edytor tekstów oraz wiele pomocniczych programów użytkowych i narzędziowych, umożliwjających współpracę edytora z dowolną drukarką oraz operacje edycyjne, takie o jakich można tylko pomarzyć pracując edytorem EED.

      No dobra, dosyć ględzenia teraz do rzeczy. To poniżej jest "plikową instrukcją obsługi edytora Panther " opracowaną na podstawie podręcznika użytkownika wielofunkcyjnego edytora tekstów Panther autorstwa Janusza B. Wiśniewskiego.

Zbycho Jabol/IDP

PANTHER

wielofunkcyjny edytor tekstów

Drogi użytkowniku!

      Zostałeś posiadaczem wielofunkcyjnego edytora tekstów . W skład kompletu wchodzi dyskietka zawierająca programy narzędziowe i pliki danych, oraz niniejsza instrukcja.

      Ponieważ z oczywistych względów drukowanie podręcznika trwa długo,należy się spodziewać w oferowanym zestawie pewnych modyfikacji zawartości będących naturalnym skutkiem nigdy nie zamierającego postępu. Wszystkie takie zmiany, dostrzerzone błędy i uzupełnienia podręcznika są opisane bezpośrednio na dyskietce. Należy koniecznie się z nimi zapoznać, uruchamiając na wstępie program CZYTAJ.

      Programy są opisywane głównie pod kątem współpracy z napędem dysków elastycznych, ale także posiadacz magnetofonu nie będzie miał z nimi kłopotów.

Uwaga: W opisach klawisz CONTROL oznaczany bywa jako "^", zaś klawisz SHIFT jako "!". Systemowy wskaźnik MEMLO (zawarty w słowie $2e7 możliwy do odczytania w DOS rozkazem MEM) nie może przekraczać $5000.

      Zasady komunikowania się z użytkownikiem zbliżone są do programów tego typu znanych z większych komputerów. Górny wiersz ekranu zawiera podstawowe (główne) "menu". Jedna z opcji wyróżniona jest podświetleniem, które można przemieszczać klawiszami strzałek w prawo lub lewo, naciśnięcie zaś RETURN powoduje wywołanie podświetlonej funkcji. Innym nie gorszym sposobem aktywizacji opcji jest użycie pierwszej litery jej nazwy (nie tzeba już wówczas naciskać RETURN). Powrót do głównego menu umożliwia klawisz ESC.

      Wiele opcji głównego menu powoduje otwarcie okienka zawierającego dodatkowe menu ( podmenu ), gdzie kolejne możliwe do wybrania opcje ułożone są jedna nad drugą. Wyboru z takiego menu dokonuje się poprzez przesuwanie podświetlenia w górę lub w dół i akceptację przez RETURN. Można też posłużyć się metodą pierwszych liter, ale tylko w takim menu, gdzie w napisach pierwsza litera jest wielka a pozostałe małe. Należą do nich File i Setup.

      Display i Printer są w istocie zakamuflowanymi katalogami. Ich zawartość zależy od dyskietki, wetkniętej aktualnie do napędu, nie sposób więc zagwarantować unikalności pierwszych liter. W dalszych opisach będziemy odwoływać się do elementów podmenu pisząc nazwę opcji z menu głównego, kreskę ukośną i nazwę opcji z podmenu, np. File/Load.

      Wywołanie operacji WE/WY wymaga na ogół podania nazwy pliku, który chcemy odczytywać (zapisywać). Otwiera się wtedy podłużne okienko, w którym można wprowadzić nazwę. Klawisz ESC pozwala zawsze zrezygnować z tej operacji.

      Pominięcie specyfikacji urządzenia powoduje , że Panther odwoła się do urządzenia " domyślnego". Jest to najczęściej to samo, z którego był wczytywany.

      Pominięcie rozszerzenia nazwy pliku (wraz z kropką) powoduje przyjęcie rozszerzenia domyślnego. Standardowo jest nim .DOC (patrz Setup/Default).

1. File

      Pod tym hasłem zgrupowane są operacje wejścia/wyjścia, w tym także wyjście do DOS'u ( opuszczenie Panthera ). Po wybraniu File otwiera się dodatkowe okno z opcjami. Można je aktywizować przez wskazanie ruchomym podświetleniem i naciśnięcie RETURN, bądź bezpośrednio za pomocą pierwszej litery.

1.1 Load i Save

      Load umożliwia wczytanie tekstu z nośnika pamięci zewnętrznej, a Save pozwala zapisywać tekst na takim nośniku. Poprzedzone jest to zapytaniem o nazwę pliku, którą wpisuje się w specjalnie do tego celu otwartym okienku. Jeżeli się poda samą tylko nazwę, nie poprzedzoną określeniem urządzenia, to Panther odwoła się do urządzenia, z którego został wczytany. W przypadku innego urządzenia trzeba podać nazwę jawnie, np. C:

      Okienko zawiera "domyślną" (porzednio użytą) nazwę, co pozwala na szybkie jej zaakceptowanie, jeśli się nie zmieniła. Gdy rozpocznie się wpisywanie nowej nazwy, stara w całości znika (nie ma potrzeby jej wymazywania), jeśli zaś użyć klawiszy edycyjnych, np. BACKSPACE, można dotychczasową nazwę poprawiać. Wprowadzanie nazwy kończy się klawiszem RETURN. Klawisz ESC natomiast pozwala przerwać operację (przywracana jest dotychczasowa nazwa pliku).
Jeśli Save prowadzi do wymazania istniejącego już pliku o takiej samej nazwie, Panther ostrzega o tym i pozwala w porę zrezygnować z zamiaru. W przypadku gdy nazwa zawiera znaki "*" lub "?", wyświetlone zostanie kolejne menu - spis plików, których nazwy odpowiadają podanemu szablonowi, np. *.DOC. Można wówczas, używając ruchomego podświetlenia, wybrać plik z przedstawionej listy i zaakceptować go przez RETURN.

1.2 New

      Funkcji tej używa się dla oczyszczenia bufora edytora ze znajdującego się tam dotąd tekstu. Panther wymazuje przy tym dotychczasową nazwę pliku. Przy zapisie utworzonego potem tekstu należy stworzyć nową nazwę.

1.3 Dir

      Dir pozwala na obejrzenie katalogu dyskietki. Podanie szablonu (w sposób analogiczny do wprowadzenia nazwy pliku) umożliwia wyłowienie tylko określonej grupy plików, np. PANTHER.* Domyślnym urządzeniem, którego dotyczy ta operacja jest stacja dysków, z której uruchomiono Panther. W stosunku do innej stacji trzeba określić jej symbol, np. D2:*.COM. Klawisz ESC kończy przeglądanie katalogu, a jeśli zamiast niego użyjemy RETURN, to nazwa pliku wskazanego ruchomym podświetleniem zostanie przeniesiona do pola nazwy w operacjach Load i Save.

1.4 Quit

      Quit powoduje zakończenie pracy i powrót do systemu. Panther wzywa do zachowania redagowanego pliku, o ile nie zostało to wcześniej zrobione. Podobne przypomnienia pojawiają się także we wszystkich sytuacjach, które prowadzą lub choćby mogą prowadzić do utraty tekstu nie zachowanego programu. Pojawia się ostrzeżenie: File modified! (plik zmieniono). Ostrzeżenie to związane jest ze znacznikiem modyfikacji pliku (patrz: Edit). Można wybrać odpowiedź przez naprowadzenie na nią podświetlenia i naciśnięcie RETURN, lub klawiszem S lub C. Wybór Continue oznacza rezygnację z zachowania pliku w obecnym kształcie, powodując skasowanie znacznika modyfikacji. Save wymaga dodatkowo podania nazwy pliku, tak samo jak w głównym Save. Klawisz ESC pozwala wycofać się z niebezpiecznej sytuacji bez zapisywania pliku i bez kasowania wspomnianego znacznika.

2. Edit

      Wyraz EDIT oznacza redagowanie (tekstu). Ta opcja głównego menu uaktywnia edytor tekstów , którego robocza płaszczyzna rozpościera się poniżej głównego menu. Przejście do edytora (i z powrotem) jest też możliwe przy pomocy klawisza ESC, niezależnie od tego, która opcja jest podświetlona.

2.1. Informacje o stanie edytora

      Pierwszy wiersz opisuje tryb pracy i stan edytora, drugi przedstawia położenie przystanków tabulacji. Wiersz stanu jest niestety z uwagi na szczupłość miejsca znacznie zagęszczony. Oto kolejne elementy (od prawej do lewej): ^Qf jest przykładem echa rozkazu specjalnego wydanego edytorowi w trybie "WordStar" i widnieje tylko przez chwilę, od wprowadzenia rozkazu do jego realizacji (przeważnie to miejsce jest puste).

      Kropka przed Free oznacza, że plik zawarty w edytorze został zmodyfikowany od czasu ostatnigo z nim pożegnania. Kropka ta (znacznik modyfikacji pliku) znika po prawidłowym wykonaniu operacji Load, Save lub New, a także w skutek rezygnacji z zapisania pliku po ostrzeżeniu File modified!. Pojawia się natomiast pod wpływem zmian dokonywanych w redagowanym pliku. Uwaga: Niekiedy zmian dokonuje sam edytor, przeważnie gdy format wczytanego tekstu nie jest odpowiedni (np. brak E-O-L na końcu).

      Free=nnnnn przedstawia wielkość pamięci pozostałej do wykorzystania.Nie należy dopuszczać do zbytniego zmiejszenia się tej liczby (2000 stanowi już wielkość alarmującą). Gdy pamięci jest za mało Panther może odmówić wykonania niektórych operacji. W chwili uruchomienia lub po New, Free odzwierciedla rozmiar bufora tekstu Panthera. Liczba ta nie jest stała, zależy bowiem od stosowanego DOS'u i programów nakładkowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dodatku "Dla zaawansowanych".

      Lo odzwierciedla tryb małych liter (lover case). W tym trybie litery alfabetu zapisują jako małe, a z klawiszem SHIFT - jako duże. Po użyciu klawisza CAPS Lo zmieni się na Up i wówczas klawisze liter dają znaki duże (upper case), a z SHIFT - małe.

      Wskaźnik Lo/Up może być podświetlony czyli przedstawiony w negatywie w stosunku do reszty wiersza stanu. Wówczas wpisywane znaki pojawiają się także w negatywie.

      Ins wskazuje na tryb rozsuwania tekstu. W tym trybie naturalnym dla Panthera, wpisywany znak robi sobie miejsce w tekście, przesuwając pozostałą część wiersza o jedno miejsce w prawo. Ovr widniejące w tym miejscu zamiast Ins mówi o właściwym dla Basic'a trybie zastępowania, w którym wpisywane znaki zmazują dotychczasowy tekst.

Line=nnnnn i Col=nnn opisują pozycję kursora (wiersz i kolumnę) w redagowanym tekście. Liczba wierszy nie jest ograniczona, lecz oczywiście w sposób naturalny limituje ją rozmiar bufora tekstu. Maksymalną liczbę kolumn ustawia się (w zakresie 40...128) w menu Setup.

2.2 Redagowanie tekstu

      Wybór opcji Edit z głównego menu uruchamia mrugający kwadracik (zwany kursorem) w oknie edytora, co umożliwia wprowadzanie lub poprawianie tekstu. Wystukiwane na klawiaturze znaki (z wyjątkiem specjalnych, opisanych niżej) pojawiają się w miejscu które wskazuje kursor. Trzeba przy tym pamiętać, że długość wiersza nie może przekroczyć liczby ustalonej w menu Setup. Wprowadzenie do edytora plików o innym formacie może być przyczyną kłopotów. Panther reaguje na zbyt długi wiersz w ten sposób,że wstawia EOL, aby ten wiersz podzielić. W skrajnym przypadku może to spowodować przepełnienie pamięci Panthera. Najlżejszą formą zakłóceń jest błędne działanie opcji poszukiwania.

      Warto tu poświęcić nieco uwagi działaniu klawisza RETURN, które zależy od stanu przełącznika Ins/Ovr. W trybie Ins RETURN powoduje podział wiersza na dwie części: na lewo od kursora zostaje, zaś kursor wraz z resztą tekstu przeskakuje do następnej linijki. W trybie Ovr RETURN powoduje tylko przeskok kursora na początek następnego wiersza (o ile taki jest).

      Obsługa edytora przypomina w znacznej mierze standard programu SideKick. Ponieważ jest wiele edytorów działających podobnie, które powołują się zwykle na pokrewieństwo z WordStarem , więc i tu nazwano ten tryb pracy "trybem WS".Nie należy przez to rozumieć, że polecenia są takie same,jak w programie WordStar ,podobny jest natomiast sposób ich wydawania.Rozkazy dla edytora wydaje się przy pomocy klawisza CONTROL i jakiejś literki, uzupełnionej jeszcze w razie potrzeby dodatkową literką. Działają również zwyczajowe klawisze specjalne ATARI,dublując przeważnie rozkazy trybu " WS ". A oto ich wykaz (^ oznacza CONTROL, ! oznacza SHIFT):

ROZKAZ ATARI WS
kursor w lewo^+^S
kursor w prawo^*^D
kursor do góry^_^E
kursor w dół^=^X
o stronę do góry!^_^R
o stronę w dół!^=^C
na początek wiersza ^A *)
na koniec wiersza ^Z *)
na początek tekstu ^Qr
na koniec tekstu ^Qc
na początek bloku ^Qb
na koniec bloku ^Qk
do przystanku tabulacjiTAB^I
usunięcie znaku pod kursorem^DELETE^G
usunięcie znaku z lewejBACKSPACE^H
usunięcie znaków do końca słowa ^T
usunięcie znaków do końca wiersza ^Qy
usunięcie wiersza!DELETE^Y
usunięcie pustego wiersza!INSERT^N
zaznaczenie początku bloku ^Kb
zaznaczenie końca bloku ^Kk
powielenie bloku ^Kc
przeniesienie bloku ^Kv
wymazanie bloku ^Ky
wczytanie bloku ^Kr
zapisanie bloku ^Kw
drukowanie bloku ^Kp
ukrycie/pokazanie bloku ^Kh
poszukiwanie nowego tekstu ^Qf
poszukiwanie ze zmianą ^Qa
kontynuowanie poszukiwania ^L
przełączenie Ins/Ovr^INSERT^V
przełączenie Lo/UpCAPS
przełączenie poz/negLOGO
ustawienie/kasowanie tabulacji^TAB
wyświetlenie znaku specjalnego ^P
opuszczenie edytoraESC^Kd

Uwaga: ze względu na brak niezbędnych w pracy klawiszy Home i End użyto niezgodnych z WS (ale wygodnych) kombinacji oznaczonych "*)".

      Rozkaz poszukiwania tekstu ^Qf wymaga wprowadzenia wzoru do poszukiwania.Pojawia się specjalna ramka,gdzie wpisuje się ów wzór, kończąc klawiszem RETURN.Rozkaz poszukiwania i zmiany tekstu ^Qa wymaga podania dodatkowo ciągu znaków, na który ma zostać wymieniony tekst. Jeśli w chwili rozpoczęcia poszukiwania naciśnięty był klawisz SHIFT (zakończenie wpisywania wzorców przez SHIFT+RETURN), to przebiega ono od początku tekstu, w przeciwnym razie od miejsca,w którym stoi kursor.Duże i małe litery nie są rozróżniane.

      W przypadku ^Qa po znalezieniu pierwszego wystąpienia poszukiwanego tekstu Panther pyta Replace? (wymienić?) i przedstawia do wyboru cztery możliwości:

Replace?      Yes    No    All    Quit

      Pytanie to pojawia się w wierszu stanu edytora,by nie zasłaniać tekstu (kursor wskazuje znaleziony napis). Odpowiedzi udziela się poprzez naprowadzenie na nią podświetlenia i naciśnięcie RETURN ,lub przy pomocy pierwszej litery. Yes (tak) poleca wymienić znaleziony tekst i kontynuować poszukiwanie. No (nie) oznacza rezygnację z zamiany i kontynuację poszukiwania. All (wszystkie) nakazuje zmienić znaleziony tekst i wszystkie następne bez pytania. Quit (koniec) powoduje zaprzestanie poszukiwań.

      Rozkaz ^L powoduje ponowienie akcji określonej przez ostatnio użyty rozkaz ^Qf lub ^Qa, lecz z pominięciem etapu wprowadzania wzoru : poszukiwany (lub wymieniany) jest uprzednio podany tekst,zawsze od pozycji kursora. Uwaga: w rzeczywistości poszukiwanie rozpoczyna się od następnego znaku po kursorze. Wobec tego wystąpienie wzoru na pozycji kursora jest ignorowane.Nie bądź zaskoczony działaniem tego rozkazu, zależy ono od tego,które z poleceń poszukiwania było ostatnio wykonywane.

      Blokiem nazywać będziemy fragment tekstu oznaczony poprzez użycie rozkazów ^Kb i ^Kk odpowiednio na jego początku i końcu. Blok jest widoczny (przedstawiony na ekranie w negatywie) lub ukryty, co można przełączać za pomocą rozkazu ^Kh. Początek bloku zaznacza się stojąc kursorem na jego pierwszym znaku, zaś koniec-tuż po ostatnim znaku (jeśli ostatnim znakiem ma być znak końca wiersza trzeba stanąć w pierwszej kolumnie następnej linijki). Znacznik bloku ustawiony gdziekolwiek po ostatnim znaku w wierszu zostanie przesunięty na jego koniec, tuż przed EOL,w związku z usuwaniem przez Panther spacji kończących wiersz.

Dla wykonania operacji na bloku potrzeba, aby był on aktywny.

      Rozkazy ^Kc i ^Kv kopjują blok w pozycji wskazanej przez kursor. ^Kv dodatkowo wymazuje ten blok w miejscu jego dotychczasowego pobytu. Rozkaz ^Ky usuwa blok.

      Rozkazy ^Kr, ^Kw i ^Kp wymagają podania nazwy pliku. Zasady są takie same, jak przy omawianych wcześniej Load i Save. ^Kr umieszcza wskazany plik jako blok w miejscu wskazanym przez kursor.^Kw pozwala zapisać oznaczony blok w pliku o wybranej nazwie. ^Kp drukuje blok,korzystając z aktualnej tablicy konwersji (patrz: Printer).

      Należy mieć tu na uwadze, że do wykonania operacji blokowych edytor potrzebuje więcej pamięci niż to wynika z rozmiaru bloku. Jeśli pamięci jest za mało, to operacja nie zostanie wykonana Trzeba też pamiętać, że wiersz, w którym stoi kursor, przetwarzany jest poza buforem tekstu, a uaktualniany dopiero w chwili, gdy kursor opuszcza tę linijkę lub wykonywana jest jakaś operacja specjalna. W związku z tym również informacja o wolnej pamięci zmienia się skokowo we wspomnianych momentach, a nie przy wpisywaniu lub usuwaniu pojedyńczego znaku. Sytuacje awaryjne, takie jak wyczerpanie wolnej pamięci powoduje w związku z tym (na ogół) przywrócenie poprzedniego stanu bieżącego wiersza.

3. DISPLAY

      Panther wyświetla znaki redagowanego tekstu,używając dowolnego kroju znaków (fontu) zdefiniowanego przez użytkownika. Do zmiany fontu służy opcja Display w menu głównym. Powoduje ona wyświetlenie spisu wszystkich nazw plików na dyskietce, które mają rozszerzenie .FNT . Te pliki zawierają definicje kształtów znaków ekranowych. Wybranie któregoś z nich powoduje wczytanie fontu do pamięci.

      Od tej pory Panther przy wyświetlaniu tekstu będzie się posługiwał wybranym fontem.W komplecie dystrybucyjnym znajduje się kilka przykładowych fontów. Każdy może utworzyć dowolnie wiele własnych,korzystając z programu Font Designer (FD.COM), wchodzącego w skład zestawu Panther.

      Podczas uruchamiania Panthera, o ile włączona jest opcja Setup/Autoload, zostaje podjęta próba wczytania fontu PANTHER.FNT.Jeśli się powiedzie,to ten font zostanie użyty do wyświetlania. W przeciwnym wypadku Panther posłuży się standardowym fontem powielonym z pamięci ROM.Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Setup.

4. PRINTER

      Podczas drukowania tekstu Panther przeprowadza tzw. konwersję, czyli zamienia niektóre symbole zawarte w tekście na inne, posłuszny zdefiniowanej przez użytkownika tablicy konwersji. Jest ona zwykłym plikiem tekstowym, a do jej przygotowania najlepiej użyć Panthera. Taka tablica składa się z pewnej liczby wierszy, w których umieszcza się pojedyncze definicje zmian wg schematu:

z_czego=na_co

z_czego i na_co są co najwyżej 255 znakowymi napisami . Panther podczas drukowania każdy ciąg znaków z_czego zamieni na_co. W tych ciągach znaków pewne symbole mają specjalne znaczenie:

  • = - to już znamy.Oddziela ciąg poszukiwany od tekstu do podmiany
  • . - znak komentarza. Począwszy od tego znaku aż do końca wiersza Panther ignoruje wszystkie znaki.Ignorowane są także wiersze całkiem puste.
  • #nnn - określenie pojedynczego znaku jego kodem ASCII (nnn jest liczbą dziesiętną z zakresu 0..255).
  • \ - poprzedzony nim znak specjalny traktowany jest jak zwykły znak pisarski, co pozwala na łatwe uzyskanie takich znaków jak =, #, \, itd. Poprzedzony nim koniec wiersza jest ignorowany, co pozwala kontynuować definicję w następnym wierszu. Należy jednak uważać, by długość jednego ciągu bajtów nie przekroczyła 255.
      Przyjęto konwencję,by symbole przeznaczone do umieszczenia w tekście dla wywołania konkretnych reakcji drukarek rozpoczynać od znaku "%". Oczywiście tam, gdzie to jest możliwe. Przykłady (pamiętamy, że kropka i tekst na prawo od niej to już komentarz):

%RESET=#27@. zerowanie drukarki
%PAGE=#12. przejście do nowej strony
%SZ=Szanowny Panie!. często używany zwrot
#155=#13#10. translacja końca wiersza ATARI na IBM

Pamiętaj, że Panther przegląda symbole w naturalnej kolejności. Jeżeli więc napiszesz:

król=king
królik=rabbit

To "królik", wbrew oczekiwaniom, zostanie zawsze zamieniony na "kingik". Aby obie definicje działały poprawnie, należy zamienić je miejscami.

      Do zmiany tablicy konwersji służy opcja Printer w menu głównym. Powoduje ona wyświetlenie spisu nazw wszystkich plików na dyskietce, które mają rozszerzenie .CVN. Te pliki zawierają tablice konwersji. Wybranie któregoś z nich powoduje wczytanie tablicy do pamięci.

      Od tej pory Panther będzie się przy drukowaniu tekstu posługiwał wybraną tablicą konwersji. Komplet dystrybucyjny zawiera kilka przykładowych tablic konwersji. Te, których nazwy kończą się na P, służą do drukowania po polsku na różnych drukarkach. Początek nazwy wskazuje na typ drukarki. Dokładny spis przykładowych tabel konwersji znajduje się w pliku PANTHER.DOC. Każdy może utworzyć dowolnie wiele własnych korzystając z firmowej instrukcji posiadanej drukarki.

      Podczas uruchamiania Panthera o ile włączona jest opcja Setup/Autoload, zostaje podjęta próba wczytania tabeli PANTHER.CVN. Jeżeli się powiedzie, to ta tabela zostanie zainstalowana do użycia podczas drukowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Setup.

5. SETUP

      Wybranie tej opcji powoduje otwarcie dodatkowego menu. Zgromadzone w nim opcje pozwalają wpływać na styl pracy Panthera, można go dostosować do indywidualnych upodobań. Przy opisie każdego z parametrów podano jego wartość standardową, to znaczy przyjmowaną przez Panthera jeżeli brak jest pliku konfiguracyjnego PANTHER.SET.

5.1 Ws mode

      "Ptaszek" stojący przy Ws mode określa, że w edytorze działają rozkazy w stylu WordStara. Wybranie tej opcji przełączenie edytora na tryb, w którym działają tylko klawisze ATARI (patrz Edit). Wtedy "ptaszek " znika. Powtórne wybranie tej opcji przywraca tryb WS. Standardowo włączony.

5.2 Click

      Pozwala włączyć/wyłączyć dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy. Standardowo włączony.

5.3 Beep

      Pozwala włączyć/wyłączyć dźwięk towarzyszący komunikatom wymagającym wzmożenia uwagi. Standardowo włączony.

5.4 Loud I/O

      Pozwala włączyć/wyłączyć dźwięk towarzyszący operacjom WE/WY. Standardowo włączony.

5.5 Eclipse

      Podczas wyświetlania okienek, a także na czas operacji WE/WY, Panther przełącza wyświetlanie na całym ekranie na swój standardowy zestaw znaków. Jeżeli zestaw zastosowany przez użytkownika znacznie się od niego różni, może to spowodować nieciekawe efekty wizualne. Opcja Eclipse sprawia, że na czas wyświetlania okienek tekst w polu edytora ulega "zaćemnieniu". Standardowo włączony.

5.6 Autoload

      Ten przełącznik nakazuje Pantherowi podczas uruchamiania, po odczytani pliku PANTHER.SET, wczytać następujące pliki:

PANTHER.FN0 - zestaw znaków stosowany do dialogu z użytkownikiem
PANTHER.FNT - zestaw znaków stosowany do prezentacji tekstu
PANTHER.CVN - tabela konwersji dla operacji drukowania

      Ponieważ stan przełączników da się zapamiętać w pliku opcją Save setup, można decydować o zachowaniu się Panthera podczas uruchamiania. Należy jednak pamiętać, że włączenie tej opcji jest jedynym sposobem wczytania fontu używanego przez Panthera dla wyświetlania menu i komunikatów. Wyłączenie jej spowoduje, że Panther będzie stosował zestaw znaków pobrany z ROM-u komputera.

      Ta opcja standardowo jest wyłączona, jeśli więc Panther nie odczyta pliku konfiguracyjnego, nie będzie odczytywał również pozostałych plików.

      Taką sytuację można uzyskać przez skasowanie pliku PANTHER.SET lub zmianę jego nazwy. Program jest uboższy o swój specjalny zestwa znaków, lecz za to znacznie krócej się wczytuje.

5.7 Default

      Ta opcja umożliwia wybór domyślnego rozszerzenia dla plików tekstowych wycztywanych i zapisywanych przez Panthera. Otwiera się dodatkowe okienko, w którym możesz podać trzy znakowe rozszerzenie. Panther będzie uzupełniał o nie nazwy plików w operacjach Load, Save, ^Kr, ^Kw i Dir, o ile nie poda się rozszerzenia jawnie.

5.8 Ink

      Służy do zmiany jaskrawości napisów na ekranie. Każde uaktywnienie tej opcji zmienia cyklicznie jaskrawość znaków o jeden w 8-stopniowej skali. Uwaga: w przypadku zrównania się jaskrawości znaków z tłem (patrz Paper) obraz staje się niewidoczny. Nie należy wówczas wpadać w panikę, lecz użyć kilka razy klawisza I aż do pojawienia się napisów.

5.9 Paper

      Służy do zmiany barwy tła znaków na ekranie. Każde uaktywnienie tej opcji bez użycia klawisza SHIFT zmienia kolor o jeden stopien w 128-elementowej palecie kolorów i odcieni, zaś z klawiszem SHIFT zmianie ulega tylko kolor, jaskrawość pozostaje ta sama.

5.10 Right nnn

      Pozwala ustalić szerokość roboczego ekranu edytora w zakresie 40...128. Każde uaktywnienie tej opcji zwiększa tę wartść cyklicznie co 8. Liczba ta określa maksymalną długość wiersza tekstu. Efektywny rozmiar wiersza jest o jeden mniejszy, gdyż ostatnim znakiem w wierszu jest zawsze "z urzędu" End-Of-Line.

5.11 Save Setup

      Ta opcja pozwala zapisać poczynione ustalenia w pliku PANTHER.SET, na urządzeniu zewnętrznym, z którego uruchomiono Panther (nie ma możliwości zmiany tej nazwy ani urządzenia). Podczas uruchamiania Panther poszukuje tego pliku i jeśli znajdzie, to ustawia się zgodnie z zapisanymi wytycznymi. Zapamiętane zostaje ustawienie edytora: tryb WS/ATARI, Lo/Up, (klawisz CAPS), pozytyw/negatyw (klawisz LOGO) Ins/Ovr, mapa tabulacji oraz stan wszystkich parametrów zgrupowanych w menu Setup.

5.12 Version x.y

      Ostatnia linijka tego menu jest tylko do czytania: podaje numer wersji edytora.